• سیم آلومینیومی با پوشش کاغذ

    سیم آلومینیومی با پوشش کاغذ

    سیم پوشیده شده با کاغذ سیم پیچی است که از میله گرد مسی لخت، سیم مسطح مسی لخت و سیم مسطح لعابی که توسط مواد عایق خاصی پیچیده شده است، ساخته شده است.

    سیم ترکیبی یک سیم سیم پیچی است که مطابق با الزامات مشخص شده چیده شده و توسط یک ماده عایق خاص پیچیده شده است.

    سیم پوشیده شده با کاغذ و سیم ترکیبی مواد اولیه مهم برای ساخت سیم پیچ ترانسفورماتور هستند.

    این عمدتا در سیم پیچ ترانسفورماتور غوطه ور در روغن و راکتور استفاده می شود.